16.02.2019
ĪSAIS KURSS SCENAR APMāCīBā
13.04.2019
ĀTRā PALīDZīBA AR SCENAR
17.05.2019 - 19.05.2019
SCENAR TEHNOLOģIJAS PAMATKURSS